img1775

We wrześniu 2017r. na rynku prawniczym pojawiła się monografia "Bezpieczeństwo obywateli. Prawa człowieka. Zrównoważony rozwój" Monografia dotyczy dorobku całej współczesnej polskiej kryminologii z uwzględnieniem projektów badawczych Białostockiej Szkoły Kryminologii, której twórcą jest Profesor Emil W. Pływaczewski. Opisane w przedmiotowej pozycji polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli obejmują, również tematykę porwań dla okupu oraz poszukiwań osób zaginionych. W tym zakresie monografia obejmuje działalność, badania oraz efekty inicjatyw podejmowanych przez adwokata dr Janusz Kaczmarka.

porwania_dla_okupu

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju
Praca zbiorowa
Wydanie: 2015 r.
W publikacji artykuł autorstwa Janusza Kaczmarka

W artykule autor wywodzi, iż uprawnienia służb porządkowych do ujęcia osoby naruszającej bezpieczeństwo na stadionie, wskazane w art. 20 ust.1 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ma więcej podobieństw związanych z ujęciem obywatelskim niż zatrzymaniem procesowym

 

porwania_dla_okupu

Przestępczość w XXI wieku.Zapobieganie i zwalczanie. Praca zbiorowa
Wydanie 2015 r.
W publikacji artykuł autorstwa Janusza Kaczmarka.
opis książki:
W artykule przedstawiono krótką genezę i kształtowanie się przestępstwa dla okupu na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia jako nowej formy działań przestępczości zorganizowanej. Treści zawarte w artykule akcentują, iż wzrost zamożności społeczeństwa oraz pojawiające się rozwarstwienie społeczne kształtują możliwość pojawienia się tendencji do rozwoju tego rodzaju przestępczości w XXI w. Artykuł pokazuje zależności pomiędzy skutecznością organów ścigania dysponujących nowymi technologiami, metodologią ścigania tego rodzaju czynów a doskonaleniem się grup przestępczych w skutecznym przejęciu okupu i uniknięciu odpowiedzialności karnej.

 

porwania_dla_okupu

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa.
Szanse i zagrożenia
Praca zbiorowa
Wydanie: 2013 r.
W publikacji artykuł autorstwa Janusza Kaczmarka, Macieja Kaczmarka
W artykule zarysowano problem zderzenia ustawowych zadań organów ścigania, Wykorzystujących w walce z przestępczością nowe technologie, a prawami i wolnościami człowieka wynikającymi z Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na przykładzie stosowania podsłuchu oraz wykorzystania retencji danych przedstawiono, jak wiele kwestii może budzić wątpliwości interpretacyjne i obawy co do legalności ingerencji w życie prywatne. W artykule wskazano przykłady świadczące o nienależytym, a czasami zbyt ogólnikowym, określeniu uprawnień służb. Posiłkując się tak poglądami doktryny jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego, trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego trybunału Praw Człowieka autorzy prezentują własne interpretacje niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów, postulując też zmiany de lege ferenda.

porwania_dla_okupu

Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika. Aspekty prawne i kryminologiczne
autor: Janusz Kaczmarek
wydanie2013-01-08
opis książki:
W opracowaniu przedstawiono kompleksowa analizę problematyki porwań w ujęciu materialnoprawnym i kryminalistycznym, a także szereg rozważań teoretycznych niezbędnych do poznania tego zagadnienia również w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Publikacja zawiera informacje pozwalające określić typ sprawcy porwania, usystematyzować metody jego działania i wypracować model walki z ta przestępczością. Dodatkowymi atutami książki są: - praktyczne porady dotyczące prowadzenia śledztw w sprawach o wzięcie i przetrzymywanie zakładnika, - wskazówki, jak zminimalizować zagrożenie kidnapingiem, - szczegółowa analiza orzeczeń sadów apelacyjnych i Sadu Najwyższego.

 

porwania_dla_okupu

Porwania dla okupu
autorzy: Janusz Kaczmarek, Magdalena Kierszka
wydanie 2, 2008 r.
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej znalazła się zarówno analiza teoretycznoprawna przepisów związanych z typem czynu zabronionego, zwanym przestępstwem wzięcia zakładnika, jak i przedstawienie oblicza współczesnego polskiego przestępstwa uprowadzenia.

Część druga pracy stanowi próbę przedstawienia tego przestępstwa jako zjawiska społecznego, ze wskazaniem okoliczności faktycznych, w jakich zazwyczaj jest ono dokonywane, zasygnalizowanie właściwości sprawców takich czynów i cech ofiar, a także prawdziwych zdarzeń z ostatnich lat. W rozdziale "Dziecko jako ofiara" została też przedstawiona kwestia psychicznego oddziaływania tego przestępstwa na osobę porwaną i jej najbliższych.

2009-004

System wymiaru Sprawiedliwości a media

autorzy: praca zbiorowa pod red. Cezarego Kuleszy (Wyd. 2009r)

Książka opisuje wpływ mediów na Wymiar Sprawiedliwości.

dziedzictwo_kultury

Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury
pod redakcją Janusza Kaczmarka
2006 r.
Pośród najważniejszych tematów podjętych w niniejszej książce należy wskazać problem pozakodeksowego umiejscowienia przestępstw przeciwko zabytkom. To właśnie jedna z głównych myśli pojawiających się w kolejnych rozprawach. Jednakże nie wszyscy autorzy przesądzają sprawę jednoznacznie. Niektórzy nawet nie starają się dać odpowiedzi.

Niemniej panuje zgoda co do tego, że umieszczenie tych przestępstw w kodeksie karnym wpłynęłoby na poprawę społecznej świadomości, w tym i świadomości organów stojących na straży przestrzegania prawa.

To, co szczególnie ważne w wypadku tej publikacji, to różnorodność dziedzin wiedzy i zawodów prezentowanych przez autorów poszczególnych rozdziałów (...). W przedmiotowej dyskusji uczestniczą przedstawiciele państwowych i kościelnych służb ochrony zabytków. Autorami opracowań są prawnicy, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i innych służb stojących na straży praworządności. Wypowiadają się również konserwatorzy zabytków i muzealnicy.

przestepczosc

Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym
2005 r.
publikacja: "Porwania dla okupu jako akt terroru oraz nowa forma działania przestępczości zorganizowanej" "Książka ta uderza kompleksowością potraktowania tematu. To nie tylko zbiór prac poświęconych przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmowi, który w dzisiejszych czasach jest również działaniem zorganizowanym i ściśle się łączy z przestępczością zorganizowaną, ale i wielu innym kwestiom związanym ze zwalczaniem takiej przestępczości.

Na książkę pod redakcją najwybitniejszego znawcy problematyki przestępczości zorganizowanej, profesora Emila W. Pływaczewskiego składa się 35 prac poświęconych korupcji (pojawiającej się także w wymiarze sprawiedliwości), pojęciu zorganizowanej przestępczości oraz jej różnym formom, a przede wszystkim rozmaitym aspektom dowodowym walki z tym zjawiskiem.

Obok niezwykle ciekawych danych ujawniających rzeczywisty zakres wykorzystania dowodów z zeznań świadka koronnego i licznych opracowań omawiających tę instytucję procesową z rozmaitych punktów widzenia, Czytelnik znajdzie w tej książce także ciekawe prace na temat wywiadu kryminalnego, wykorzystywania w procesie materiałów operacyjnych, metod pracy policyjnej.

Autorami są pracownicy naukowi, prokuratorzy, sędziowie i policjanci. Mimo że poziom tych prac nie zawsze jest równy, wszystkie są interesujące, a niejedna zaskakuje świeżością spojrzenia. Mogę zapewnić, że warto wziąć tę książkę to ręki." Prof. dr hab. Stanisław Waltoś.

sekty

Ochrona człowieka i rodziny
przed sektami i psychomanipulacją
materiały z konferencji, Gdańsk 2000r.
członek kadry prowadzącej, autor publikacji.