IMG 7742

Monografia dotycząca różnych obszarów prawa gospodarczego. Publikacja składa się z 16 artykułów w tym artykuł adwokata Macieja Kaczmarka

"Quasi PPP – przed ustawą i po ustawie"

W artykule wskazano na relacje między podmiotami publicznymi i partnerami prywatnymi. Ukazano przeszkody, które sprawiają, że pomimo istnienia ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmioty publiczne decydują się na rozwiązania alternatywne – quasi PPP. Przedstawione w pozycji dane pokazują, że na przestrzeni lat występowały te same problemy, które zniechęcały, a na początku wręcz uniemożliwiały, wykorzystywanie zapisów ustawy do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w pełni. W artykule przedstawiono ostatnie zmiany wprowadzone przez ustawodawcę i ich skrótową ocenę, wskazując na dalsze kroki, jakie powinny zostać podjęte.

IMG 1462

W książce artykuł Janusza Kaczmarka pod tytułem „Przestępca czy przedsiębiorca? Działalność gospodarcza czy nielegalny hazard ? Rzecz o niestabilności orzecznictwa sądowego”

Czy jest możliwe by te same przepisy dawały podstawę, przy tym samym stanie faktycznym, określać działalność gospodarczą nielegalnym hazardem, a osoby które ją prowadziły z jednej strony uznawać za przedsiębiorców, a w innych rozstrzygnięciach sądowych za przestępców? Odpowiedź zawarta w artykule jest niestety twierdząca. Liczne orzeczenia sądów w całej Polsce są tego przykładem. Doraźny interes polityczny, szybkość legislacyjna, brak przestrzegania porządku prawnego Unii Europejskiej stały się przyczynkiem do niespójności orzeczniczej polskich sądów w sprawach osób urządzających gry hazardowe. I o tym traktuje artykuł.

IMG 5531

Zawartość merytoryczna opracowania opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach procedury karnej.

W treści podręcznika znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii prawa materialnego, jak i procesowego. Zawarto w nim wiele przykładów, kazusów oraz orzeczeń sądowych.

Autorami podręcznika są w większości osoby prowadzące zajęcia z aplikantami adwokackimi, którzy mają świadomość, będąc w bieżącym kontakcie z osobami szkolnymi, na co położyć nacisk, co w ramach podręcznika omówić szerzej bądź nieco inaczej aniżeli na zajęciach szkoleniowych.

Publikacja stanowić będzie uzupełniające źródło wiedzy wykorzystywane zarówno w trakcie trwania aplikacji, jak i w pracy zawodowej.

Współautorami w/w publikacji są adwokaci Kancelarii Adwokackiej Janusz Kaczmarek&Maciej Kaczmarek s.c.

prawo sportowe wietoszka dominika416808 l

Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018

W monografii m.in. artykuł "Realizacja zakazu stadionowego w kontekście bezpieczeństwa imprezy masowej" autorstwa adwokatów Janusza Kaczmarka i Adama Sampolskiego

Autorzy wskazują na możliwości wprowadzenia rozwiązań systemowych, umożliwiających sprawne i skuteczne działanie oraz egzekwowanie prawa wobec rosnącego zjawiska chuligaństwa stadionowego

logo Publikacje dr Janusza Kaczmarka dla czasopisma Beck
img1775

We wrześniu 2017r. na rynku prawniczym pojawiła się monografia "Bezpieczeństwo obywateli. Prawa człowieka. Zrównoważony rozwój" Monografia dotyczy dorobku całej współczesnej polskiej kryminologii z uwzględnieniem projektów badawczych Białostockiej Szkoły Kryminologii, której twórcą jest Profesor Emil W. Pływaczewski. Opisane w przedmiotowej pozycji polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli obejmują, również tematykę porwań dla okupu oraz poszukiwań osób zaginionych. W tym zakresie monografia obejmuje działalność, badania oraz efekty inicjatyw podejmowanych przez adwokata dr Janusz Kaczmarka.

porwania_dla_okupu

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju
Praca zbiorowa
Wydanie: 2015 r.
W publikacji artykuł autorstwa Janusza Kaczmarka

W artykule autor wywodzi, iż uprawnienia służb porządkowych do ujęcia osoby naruszającej bezpieczeństwo na stadionie, wskazane w art. 20 ust.1 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ma więcej podobieństw związanych z ujęciem obywatelskim niż zatrzymaniem procesowym

 

porwania_dla_okupu

Przestępczość w XXI wieku.Zapobieganie i zwalczanie. Praca zbiorowa
Wydanie 2015 r.
W publikacji artykuł autorstwa Janusza Kaczmarka.
opis książki:
W artykule przedstawiono krótką genezę i kształtowanie się przestępstwa dla okupu na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia jako nowej formy działań przestępczości zorganizowanej. Treści zawarte w artykule akcentują, iż wzrost zamożności społeczeństwa oraz pojawiające się rozwarstwienie społeczne kształtują możliwość pojawienia się tendencji do rozwoju tego rodzaju przestępczości w XXI w. Artykuł pokazuje zależności pomiędzy skutecznością organów ścigania dysponujących nowymi technologiami, metodologią ścigania tego rodzaju czynów a doskonaleniem się grup przestępczych w skutecznym przejęciu okupu i uniknięciu odpowiedzialności karnej.

 

porwania_dla_okupu

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa.
Szanse i zagrożenia
Praca zbiorowa
Wydanie: 2013 r.
W publikacji artykuł autorstwa Janusza Kaczmarka, Macieja Kaczmarka
W artykule zarysowano problem zderzenia ustawowych zadań organów ścigania, Wykorzystujących w walce z przestępczością nowe technologie, a prawami i wolnościami człowieka wynikającymi z Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Na przykładzie stosowania podsłuchu oraz wykorzystania retencji danych przedstawiono, jak wiele kwestii może budzić wątpliwości interpretacyjne i obawy co do legalności ingerencji w życie prywatne. W artykule wskazano przykłady świadczące o nienależytym, a czasami zbyt ogólnikowym, określeniu uprawnień służb. Posiłkując się tak poglądami doktryny jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego, trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego trybunału Praw Człowieka autorzy prezentują własne interpretacje niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów, postulując też zmiany de lege ferenda.

porwania_dla_okupu

Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika. Aspekty prawne i kryminologiczne
autor: Janusz Kaczmarek
wydanie2013-01-08
opis książki:
W opracowaniu przedstawiono kompleksowa analizę problematyki porwań w ujęciu materialnoprawnym i kryminalistycznym, a także szereg rozważań teoretycznych niezbędnych do poznania tego zagadnienia również w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Publikacja zawiera informacje pozwalające określić typ sprawcy porwania, usystematyzować metody jego działania i wypracować model walki z ta przestępczością. Dodatkowymi atutami książki są: - praktyczne porady dotyczące prowadzenia śledztw w sprawach o wzięcie i przetrzymywanie zakładnika, - wskazówki, jak zminimalizować zagrożenie kidnapingiem, - szczegółowa analiza orzeczeń sadów apelacyjnych i Sadu Najwyższego.

 

porwania_dla_okupu

Porwania dla okupu
autorzy: Janusz Kaczmarek, Magdalena Kierszka
wydanie 2, 2008 r.
Książka składa się z dwóch części. W pierwszej znalazła się zarówno analiza teoretycznoprawna przepisów związanych z typem czynu zabronionego, zwanym przestępstwem wzięcia zakładnika, jak i przedstawienie oblicza współczesnego polskiego przestępstwa uprowadzenia.

Część druga pracy stanowi próbę przedstawienia tego przestępstwa jako zjawiska społecznego, ze wskazaniem okoliczności faktycznych, w jakich zazwyczaj jest ono dokonywane, zasygnalizowanie właściwości sprawców takich czynów i cech ofiar, a także prawdziwych zdarzeń z ostatnich lat. W rozdziale "Dziecko jako ofiara" została też przedstawiona kwestia psychicznego oddziaływania tego przestępstwa na osobę porwaną i jej najbliższych.

2009-004

System wymiaru Sprawiedliwości a media

autorzy: praca zbiorowa pod red. Cezarego Kuleszy (Wyd. 2009r)

Książka opisuje wpływ mediów na Wymiar Sprawiedliwości.

dziedzictwo_kultury

Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury
pod redakcją Janusza Kaczmarka
2006 r.
Pośród najważniejszych tematów podjętych w niniejszej książce należy wskazać problem pozakodeksowego umiejscowienia przestępstw przeciwko zabytkom. To właśnie jedna z głównych myśli pojawiających się w kolejnych rozprawach. Jednakże nie wszyscy autorzy przesądzają sprawę jednoznacznie. Niektórzy nawet nie starają się dać odpowiedzi.

Niemniej panuje zgoda co do tego, że umieszczenie tych przestępstw w kodeksie karnym wpłynęłoby na poprawę społecznej świadomości, w tym i świadomości organów stojących na straży przestrzegania prawa.

To, co szczególnie ważne w wypadku tej publikacji, to różnorodność dziedzin wiedzy i zawodów prezentowanych przez autorów poszczególnych rozdziałów (...). W przedmiotowej dyskusji uczestniczą przedstawiciele państwowych i kościelnych służb ochrony zabytków. Autorami opracowań są prawnicy, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i innych służb stojących na straży praworządności. Wypowiadają się również konserwatorzy zabytków i muzealnicy.

przestepczosc

Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym
2005 r.
publikacja: "Porwania dla okupu jako akt terroru oraz nowa forma działania przestępczości zorganizowanej" "Książka ta uderza kompleksowością potraktowania tematu. To nie tylko zbiór prac poświęconych przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmowi, który w dzisiejszych czasach jest również działaniem zorganizowanym i ściśle się łączy z przestępczością zorganizowaną, ale i wielu innym kwestiom związanym ze zwalczaniem takiej przestępczości.

Na książkę pod redakcją najwybitniejszego znawcy problematyki przestępczości zorganizowanej, profesora Emila W. Pływaczewskiego składa się 35 prac poświęconych korupcji (pojawiającej się także w wymiarze sprawiedliwości), pojęciu zorganizowanej przestępczości oraz jej różnym formom, a przede wszystkim rozmaitym aspektom dowodowym walki z tym zjawiskiem.

Obok niezwykle ciekawych danych ujawniających rzeczywisty zakres wykorzystania dowodów z zeznań świadka koronnego i licznych opracowań omawiających tę instytucję procesową z rozmaitych punktów widzenia, Czytelnik znajdzie w tej książce także ciekawe prace na temat wywiadu kryminalnego, wykorzystywania w procesie materiałów operacyjnych, metod pracy policyjnej.

Autorami są pracownicy naukowi, prokuratorzy, sędziowie i policjanci. Mimo że poziom tych prac nie zawsze jest równy, wszystkie są interesujące, a niejedna zaskakuje świeżością spojrzenia. Mogę zapewnić, że warto wziąć tę książkę to ręki." Prof. dr hab. Stanisław Waltoś.

sekty

Ochrona człowieka i rodziny
przed sektami i psychomanipulacją
materiały z konferencji, Gdańsk 2000r.
członek kadry prowadzącej, autor publikacji.