Oferta Kancelarii

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego reprezentujemy naszych Klientów na każdym szczeblu postępowania administracyjnego oraz przed sądami administracyjnymi w Polsce. W szczególności dotyczy to postępowań związanych z uzyskiwaniem różnorakich zezwoleń i koncesji koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z zakresu prawa cywilnego w szczególności doradzamy naszym Klientom w zakresie kontraktów, prowadzimy negocjacje, przygotowujemy projekty umów, a także weryfikujemy przekazywane nam dokumenty pod kątem ich zgodności z prawem i interesem biznesowym Klienta. Kancelaria prowadzi też sprawy  o rozwód, separację, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem. Doradzamy w sprawach z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych, w tym trudnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.  W zakresie spraw rodzinnych współpracujemy z psychologami i pedagogami, a także z doświadczonymi i skutecznymi detektywami.

Usługi w zakresie prawa handlowego świadczymy w zależności od indywidualnych wymagań i potrzeb naszych Klientów. Tworzymy i likwidujemy spółki, doradzamy przy łączeniu i przejmowaniu spółek, wspieramy w zakresie inwestycji w Polsce oraz pozyskujemy inwestorów.

Oferujemy pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w fuzjach i przejęciach. Udzielamy również pomocy przy w transakcjach dotyczących kontrolnych pakietów udziałów lub akcji, pomagamy w optymalnym kształtowaniu składów organów zarządzających i kontrolnych.

Prowadzimy tzw. obsługę korporacyjną, w ramach której przygotowujemy kontrakty handlowe, uchwały organów spółek oraz asystujemy w zgromadzeniach wspólników, czy też w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

 • slide1
 • slide1
 • slide1

Przygotowujemy raporty z audytów prawnych dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych pozyskaniem kontrolowanego podmiotu. W tym zakresie w szczególności analizujemy strukturę korporacyjną, jak również wszelkie inne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie dokumentów przekazanych przez Klientów oraz na podstawie dokumentów udostępnianych przez sądy oraz organy administracji publicznej.

Udzielamy pomocy prawnej w postępowaniach naprawczych, czy upadłościowych. Prowadzimy negocjacje oraz zawieramy porozumienia z wierzycielami. Przygotowujemy plany restrukturyzacji zadłużenia oraz doradzamy w kwestiach dotyczących sprzedaży aktywów wchodzących w skład masy upadłościowej.

Reprezentujemy spółki zamierzające uzyskać status spółek publicznych, czy też pozyskać kapitał w inny sposób. W szczególności w imieniu naszych Klientów występujemy przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).

Udzielamy pomocy prawnej w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych. Kompleksowo reprezentujemy naszych Klientów w transakcjach zbywania lub nabywania nieruchomości bądź zagospodarowania nieruchomości pod określone cele inwestycyjne Przygotowujemy umowy najmu, dzierżawy, jak również zajmujemy się kwestiami administracyjno-prawnymi związanymi z procesem inwestycyjnym. Pomagamy w uzyskaniu zezwoleń MSW na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

W sprawach karnych reprezentujemy zarówno osoby fizyczne jak i inne podmioty, zarówno jako obrońcy jak i pełnomocnicy pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i pracy. Reprezentujemy również naszych Klientów przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących odpowiedzialności menadżerów. Z powodzeniem wspieramy przedstawicieli kadry zarządzającej we wszelkiego rodzaju procesach. Doradzamy w zakresie prawnych aspektów usług VOIP (Voice Over Internet Protocol)

Świadczymy usługi pomocy prawnej z zakresu prawa restrukturyzacyjnego. Przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych wraz ze wstępnymi planami, a także reprezentujemy dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych, aż do chwili zatwierdzenia układu z wierzycielami, negocjując uprzednio najlepsze warunki oddłużenia.

Pomagamy przedsiębiorcom w wyborze najkorzystniejszej procedury restrukturyzacyjnej, zarówno pod kątem czasu trwania, jak i też pod kątem ochrony przed przymusową egzekucją prowadzoną przez wierzycieli.

Kancelaria stosuje następujące formuły ustalania wynagrodzenia:
   1.Wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenia pisma, udziału w rozprawie sądowej),
   2.Wynagrodzenie od jednostkowej sprawy (całościowy koszt prowadzenia sprawy, obejmujący wszystkie czynności i sporządzone pisma),
   3.Wynagrodzenie ryczałtowe.

Z reguły wysokość wynagrodzenia w indywidualnej sprawie ustalana jest każdorazowo z Klientem. Honorarium to uzależnione jest m. in. od stopnia zawiłości sprawy oraz od wymaganego nakładu pracy adwokata, koniecznego do wykonania zlecenia.